povratak

Projektni ured

U projektiranju se koriste najsuvremeniji CAD i 3D-CAD/CAM programi za crtanje, te najkvalitetniji i uvijek up-to-date stručni programi za dimenzioniranje konstrukcija.

Takav pristup omogućuje investitoru potpun doživljaj budućeg objekta, točnost kalkulacija za troškovnike i preciznost pri odabiru i nabavi potrebnih materijala. 
Graditeljstvo je posao poznat po tome što nosi mnoštvo nepredviđenih detalja, izmjena i improvizacija na licu mjesta. Precizna i jasna projektna dokumentacija vama i vašim graditeljima gradnju čini zadovoljstvom.

Ponuda projektnog ureda

Osim projektiranja niskoenergetskih kuća iz našeg vlastitog proizvodnog programa, projektiramo i sve ostale građevine visokogradnje bez obzira na namjenu i materijale.

Ponuda projektnog ureda obuhvaća izradu:

  • idejni projekti
  • glavni projekti
  • izvedbeni projekti
  • troškovnici za ishođenje kredita
  • energetsko certificiranje
Svi projekti se izrađuju i opremljeni su svim nacrtima i pripadajućim tekstualnim dijelovima u skladu sa svim važećim zakonima iz područja gradnje (Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17 i Zakonom o gradnji NN br. 153/13 i izmjene i dopune NN 20/17).

Idejni projekt izrađuje se samo onda kada je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu. Lokacijska dozvola je potrebna za veće i zahtjevnije zahvate u prostoru. Za gradnju obiteljske kuće dovoljan je glavni projekt na temelju kojeg se ishodi građevinska dozvola.

Glavni projekt sadrži međusobno usklađene projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva iz Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona i tehničkih specifikacija.
 
Sadržaj glavnog projekta:
  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • projekt vodovoda i kanalizacija 
  • elektrotehnički projekt
  • strojarski projekt (po potrebi)
Izvedbeni projekt sadrži detaljnu razradu nacrta iz glavnog projekta u M 1:50, s izradom planova oplate i armature.

Troškovnik koji je potreban prilikom odobrenja kredita u banci sadrži detaljan opis stavki s iskazom količine materijala i cijenama.